ಯೇಸುವಿನ ಕನ್ನಡಕದ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ

427 ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆ

ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ಆಲಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರೇಡಿಯೊ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋಧಕನು ಘೋಷಿಸಿದನು, "ಸುವಾರ್ತೆಯು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ!" ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ. ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಂದೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು: "ತುಂಬಾ ತಡವಾಗುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು!" ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅನೇಕ (ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ) ಇವಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್‌ಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇಂದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಾಗಲು ದೇವರು ಜನರನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಿರ್ಬಂಧ

ನಾನು ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಬೋಧಕನು ಸುವಾರ್ತೆಯ (ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ) ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿತತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಮರಣದ ಮೊದಲು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ; ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದವು ಮರಣವು ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ - ಇದು "ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕೈಕೋಳ" ಗಳಂತೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರ್ತನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸದ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚಕನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರನ್ನು (ಅದು ಅವರ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ) ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. . ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಒಬ್ಬರ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ 1. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ಸಾಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ, 2. ಸಾಯುವ ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3. ಸಾಯುವವರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಿದವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿರ್ಬಂಧಿತತೆಯು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಅಂತರ್ಗತ

ಅನೇಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಹೊಂದಿರುವ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮರಣದ ಮೊದಲು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡದವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಚರ್ಚ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜಸ್ಟಿನ್ ದಿ ಹುತಾತ್ಮ (2. 20 ನೇ ಶತಮಾನ) ಮತ್ತು CS ಲೆವಿಸ್ ( ನೇ ಶತಮಾನ) ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕಲಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ "ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು" ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ದೇವರು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಾಗ "ಸೂಕ್ಷ್ಮ" ನಂಬಿಕೆಯು "ಸ್ಪಷ್ಟ" ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಕಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸಿದನು.

ಮರಣೋತ್ತರ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆ

ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು (ಅಂತರ್ಗತವಾದದೊಳಗೆ) ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾರ್ಟಮ್ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದವರನ್ನು ಸಾವಿನ ನಂತರ ದೇವರಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಫಾಕ್ರೆ (b. 1926) ರಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೋಸ್ಚ್ (1928-2010) ಅವರು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಆದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವವರು ಮರಣಾನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ದೇವರಿಂದ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಲಿಸಿದರು.

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆ

ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ (ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ) ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವರು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶನವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳು (ಮಾನವ, ದೇವದೂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ) ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕ ಒರಿಜೆನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದದ ಕೆಲವು (ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ) ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರ ವರದಾನಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ರಸ್ತುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾವು (GCI/WCG) ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಬೈಬಲ್‌ಗೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಜಿಸಿಐ / ಡಬ್ಲ್ಯೂಕೆಜಿ ಏನು ನಂಬುತ್ತದೆ?

ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಷಯಗಳಂತೆ, ನಾವು ಮೊದಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,19) ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ನಮಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದನು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದನು. ಜೀಸಸ್ ಸಮನ್ವಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು: "ಇದು ಮುಗಿದಿದೆ!" ಬೈಬಲ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. "ನರಕ" ಎಂಬ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು, ಅವನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದನು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು (ತಾರ್ಕಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೇವರು, ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಆತನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮೀರಿಸಬಾರದು. . ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಓದಿದರೆ (ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸದಿರುವ ಹಲವಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ), ಕೆಲವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ. ಅಂತಹ ನಿರಾಕರಣೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ - ಕೇವಲ ಅವರ ಹಣೆಬರಹವಲ್ಲ. CS ಲೆವಿಸ್ ಇದನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನರಕದ ದ್ವಾರಗಳು ಒಳಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗಿವೆ." ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನರಕವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭರವಸೆಯು ದೇವರ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಶಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೋಪವು ಸಮ್ಮಿತೀಯವಲ್ಲ: ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕೋಪವು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ - ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಸೀಮಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕೆಲವರು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಜವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ - ಆತನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಕನ್ನಡಕದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ

ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ದೇವರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇರಬಾರದು. ತೀರ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ - ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು (ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಫೆಲೋಶಿಪ್) ಅನುಭವಿಸಲು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾದ (ಶಬ್ಧ) ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು "ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ" ಎಂದು "ದೂರ" ಎಂದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬಲಿಪಶುವಿನಂತೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರ ತೀರ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸುಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ತೀರ್ಪು ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ - ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು, ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ. ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪಿನ ಸ್ವರೂಪ ಎರಡನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಕನ್ನಡಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಉದ್ಧಾರಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಕನ್ನಡಕಗಳ ಮೂಲಕ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

  • ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತನೇ? ಇಲ್ಲ!
  • ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ!
  • ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ!
  • ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದೇವರು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಇಲ್ಲ!
  • ಅವನು ಸಮಯದ ಮಾಸ್ಟರ್? ಹೌದು!
  • ಆತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೃಪೆಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಆತನು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದೇ? ಖಚಿತವಾಗಿ!

ನಾವು ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅವರ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ: "ದೇವರೇ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ... ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು". ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯೆಲ್ಲರ ವಿಮೋಚನೆಯ ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ - ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ "ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ನಾವು ಅವರ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಯ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ - ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಇದು ಜನರನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.       

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಯೇಸುವಿನ ಕನ್ನಡಕದ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ