ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (1916 ರಲ್ಲಿ) ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ: ಸ್ವರ್ಗವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅವನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಭಯಪಡುವವರ ಮೇಲೆ ಆಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ವವು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ (ಕೀರ್ತನೆ 103,11-12)

ಹೌದು, ದೇವರ ಏಕೈಕ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿದೆ. "ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ವವು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಬಂದಿದೆ" ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಸೂತ್ರೀಕರಣವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ imagine ಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ದೇವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಶ್ವತತೆಗಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರ ಫೆಲೋಷಿಪ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆತನು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಆಗಬಹುದು.

ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತಿ ಉದ್ದಗಳು ಸಹ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

ನಾನು ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್
ಇದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.


ಪಿಡಿಎಫ್ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ