ಸ್ವರ್ಗೀಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು

206 ಸ್ವರ್ಗೀಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ, ಚಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಮೋಚಿಸಿದವನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವನು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 12,32; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,19-20; ಜಾನ್ 3,16-17), ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಭಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು "ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ" ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಶಕ್ತಿಯ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಇರುವಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ 1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,2 ಓದಿ.

ಅನೇಕ ನಂಬುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರ ಆದರೆ ನಿಜ. ಬಹುಶಃ ನೀವೂ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಡುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಗುರುತು. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ!

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕವು ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಅವನನ್ನು "ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಅವನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸುವವನು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಯೇಸು ತಾನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದು, ಆತನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿಂತನು! ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಯೇಸುವಿನಂತೆಯೇ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಂದೆಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರೆತಂದನು. ಇದು ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವತಃ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಯಪಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ತಂದೆಯು ಮಗನನ್ನು ಮಾನವಕುಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು, ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ (ಜಾನ್ 12,32) ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: "ಈಗ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು" (ಜಾನ್ 17,3) ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಲ್ಲ. ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಗಟುಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, "ಪ್ರಯಾಸಕರ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದವರೇ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ. 11,28).

ಇದು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯೋಗ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಬರೆದಂತೆ, "ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು" (ರೋಮನ್ನರು 5,8) ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಲು ದೇವರು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ - ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ನಾವು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯ ದಪ್ಪನಾದ ಪದರವನ್ನು - ಪಾಪ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ವರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ - ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ತೀರ್ಪನ್ನು ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ, ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ - ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ!

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಸ್ವರ್ಗೀಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು