ಸಮಯದ ಚಿಹ್ನೆ

ಸಮಯದ ಸಂಕೇತಸುವಾರ್ತೆ ಎಂದರೆ "ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ". ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ನಾವು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಕಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ "ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯ" ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಮಹಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ವ್ಯಸನಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ನನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

ಪೌಲನು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದನು: "ಕಡೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ" (2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 3,1) ಇಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ? ನಾವು ಕ್ರೂರ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ನಗರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ವರದಿಗಳು. ದುಃಖ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು. ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯೇ? ವಿಶ್ವ ಸಮರ III ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆಯೇ?

ಪೌಲನು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಸರವು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು, ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಜೋಯಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ: "ಇದು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಂಸದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತೇನೆ; ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವಾದಿಸುವರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುದುಕರು ಕನಸು ಕಾಣುವರು ”(ಕಾಯಿದೆಗಳು 2,16-17)

ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು! "ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದನು, ಆದರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು" (ಹೀಬ್ರೂ 1,1-2 ಹೊಸ ಜೀವನ ಬೈಬಲ್).

ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನು ಯಾರು, ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ. ಜೀಸಸ್ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು - ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ - ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರೋ ಇಲ್ಲವೋ. ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಾಡಿದ: «ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು, ಗೋಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದೃಶ್ಯ, ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು; ಇದು ಅವನಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿದೆ ”(ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,16-17)

ಯುದ್ಧಗಳು, ಕ್ಷಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳು

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಸಮಾಜಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು: “ನೀವು ಯುದ್ಧಗಳ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಿರಿ; ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಂತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ದುಃಖದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ”(ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 24,7-8)

ಯುದ್ಧ, ಕ್ಷಾಮ, ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಅನೇಕ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮಹಾನ್ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂತ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಯುದ್ಧವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಬೇಕು. ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಅನಾಹುತಗಳು ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ಇದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್, ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾಗಿದ ಹೊಲಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಗಲಿರುವಾಗ ಕೆಲಸವಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು.

ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚ್ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಓಟವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪೌಲನು ಅಂತ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವೈಭವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

"ಮತ್ತು ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾವೂ ಸಹ, ಬರಲಿರುವ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನರಳುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ದೇವರ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯರಾಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ನಾವು ಕಾಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು" (ರೋಮನ್ನರು 8,23 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ: "ನಾವು ಭರವಸೆಯ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾಣುವ ಭರವಸೆ ಭರವಸೆಯಲ್ಲ; ಒಬ್ಬನು ನೋಡುವದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡದಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಶಿಸಿದರೆ, ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ” (ಶ್ಲೋಕಗಳು 24-25).

ಪೇತ್ರನು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು, ಅವನು ಭಗವಂತನ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು: “ಆದರೆ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಕಳ್ಳನಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಆಗ ಆಕಾಶವು ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತದಿಂದ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅಂಶಗಳು ಶಾಖದಿಂದ ಕರಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ" (2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,10).

ಅವನು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ? ಭಗವಂತನ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. "ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕರಗಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರ ನಡತೆ ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ದೇವರ ದಿನವು ಬರುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಕು" (ಶ್ಲೋಕಗಳು 11-12).

ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ: "ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಮತ್ತು ಆ ಗಂಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ, ಮಗನೂ ಸಹ, ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 24,36).

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಳೆಯದಾದ ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭರವಸೆಗಳಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಿದ್ದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ದೇವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಯೋಬ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ, ಆತನು ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬೀಳುವಂತೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೀಸಸ್ ತರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕ ಹಂಬಲದ ಮುಖಾಂತರ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು, ಉತ್ತಮವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಲ್ಲ.

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ದಿನಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೇಸು. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ