ಅವರ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ

ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ, ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಅವರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮರದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಮರವನ್ನು ಅದರ ಫಲದಿಂದ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಬಳಸಿದನು. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿದೆ.ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣು, ಉತ್ತಮ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಮರಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಅವರ ಫಲದಿಂದ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತೂಗಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಥೈಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಜಾನ್ 1 ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಫಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು5,16 ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಲ್ಯೂಕ್ 6 ರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5 ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ). ನಂತರ 43 ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪದ್ಯ 45 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಕೆಟ್ಟ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಬಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತದೆ."

ರೋಮನ್ನರು 7,4 ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: "ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ [ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ] [ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ] ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿರುವಿರಿ, ಅಂದರೆ ಅವನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು [ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು] ತರಲು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿಯನ್ನು ದೇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾನು ಊಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಾವು ಹೇಳುವ ದಯೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು "ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು" ಇತರರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ (ಹೀಬ್ರೂ 4,13).

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತ ಫಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಗುರುತಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಳು. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆತನ ಕೃಪೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭೌತಿಕವಲ್ಲ - ಅದು ಕೊಳೆಯಲು ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಣ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹ ಮಾನವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಹೇರಳವಾದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿಸೋಣ!

ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಅವರ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ