ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ 180 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುತಂದೆ ದೇವರು, ಮತ್ತು ಮಗ ದೇವರು, ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಿರಿ, ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Plus ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಮ? ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. »

ಸರಿ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ - ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು. ಸೇರಿಸಲು ದೇವರು "ವಿಷಯ" ಅಲ್ಲ. ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ - ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಗಣಿತವು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ; ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ತಂದೆಯು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಗ ದೇವರು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ಇದು ದೈವಿಕ ಜೀವಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲ - ಒಂದು ಗುಂಪು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, "ನನ್ನಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ" (ಯೆಶಾಯ 43,10; 44,6; 45,5) ದೇವರು ಕೇವಲ ದೈವಿಕ ಜೀವಿ - ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಪೇಗನಿಸಂ ಅಥವಾ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ - ಅವರು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು.

ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೈವಿಕನೆಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವು ಬೋಧಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಗ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ದೇವರು - ಒಂದೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಮೂರು ಜನರು: ಟ್ರಿನಿಟಿ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ: ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯೇಸು ಏಕೆ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹಿಂದೆ ದೇವರ ಏಕತೆ ಯೇಸುವನ್ನು (ದೇವರಾಗಿದ್ದ) ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಊಹೆಯು ಅಡಗಿದೆ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು? ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಅಂಶವೆಂದರೆ "ಪದವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ದೇವರು ಕೇವಲ ಲೋಗೋಸ್ [ಪದ] ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. "ದೇವರು" ಎಂಬ ಪದವು "ಮತ್ತು ದೇವರು ಪದವಾಗಿತ್ತು" (ಜಾನ್ 1,1) ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಗೋಗಳು ದೈವಿಕವಾಗಿದ್ದವು - ಲೋಗೋಗಳು ದೇವರಂತೆಯೇ ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು - ಒಂದು ಜೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಎಂದು ಪದಗುಚ್ಛದ ಅರ್ಥ. "ಲೋಗೋಸ್ ಗಾಡ್" ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛವು ಲೋಗೋಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮರಸ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡನೆಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಲೋಗೋಗಳು ಮಾಂಸವಾದವು (ಜಾನ್ 1,14) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ದೇವರ ಲೋಗೊಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ - ಅಕ್ಷರಶಃ, ಸೀಮಿತ ಮಾನವ, ಮಾನವರನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅವರು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಪೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಅಗತ್ಯವು ಮುಂದಿನದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂರನೆಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಪಾಪರಹಿತತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇವಲ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯ, ಸೀಮಿತ ಜೀವಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನುಷ್ಯನು ಅಪರಿಮಿತ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಅದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ: ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂಬ umption ಹೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ umption ಹೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಕೃತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ - ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮಾನವ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬೈಬಲಿನಿಂದ ಅಥವಾ ದೇವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಪಾಪರಹಿತತೆಯು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

ಮೇಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಅವನು ತಂದೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ); ಅವನು ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದನು - ಸೀಮಿತ, ಅಕ್ಷರಶಃ ಸೀಮಿತ ಮಾನವ; ಅವನು ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊಸ ಆಡಮ್ ಆಗಿದ್ದನು - ಆಡಮ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ; ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾನವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು - ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ದೇವರ ಮಗನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮಾನವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ದೇವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ