ಸ್ವರ್ಗ

132 ಸ್ವರ್ಗ

ಬೈಬಲ್ನ ಪದವಾಗಿ "ಸ್ವರ್ಗ" ಎಂಬುದು ದೇವರ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಶ್ವತ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. "ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರಲು" ಎಂದರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ, ಶೋಕ, ಅಳುವುದು ಮತ್ತು ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು "ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷ," "ಆನಂದ", "ಶಾಂತಿ" ಮತ್ತು "ದೇವರ ನೀತಿ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. (1. ರಾಜರು 8,27-ಇಪ್ಪತ್ತು; 5. ಮೋಸೆಸ್ 26,15; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 6,9; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯಿದೆಗಳು 7,55-56; ಜಾನ್ 14,2-3; ಬಹಿರಂಗ 21,3-4; 22,1-ಇಪ್ಪತ್ತು; 2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,13).

ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆಯೇ?

ಕೆಲವರು "ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು" ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,6)-ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ಸ್ 1,23) ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು [ಹೋಗುವುದು] ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ಇತರ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಅಂಶವಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಈ ಪದವನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕರು, "ನೀವು ಈ ರಾತ್ರಿ ಸತ್ತರೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆಯೇ?" ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ - ಅವರು ಮೋಕ್ಷದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮೋಡಗಳು, ವೀಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಭಾಗವಲ್ಲ - ಅವು ಶಾಂತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಇತರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಭಾಷಾವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸೀಮಿತ ಭೌತಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಸ್ವರ್ಗವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ, ಭೌತಿಕವಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರು ವಾಸಿಸುವ "ಸ್ಥಳ". ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ "ಸ್ವರ್ಗ" ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. [ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯ ಕೊರತೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ]. ವಿಷಯವೆಂದರೆ: "ಸ್ವರ್ಗ" ದಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು.

ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಜಾನ್ 14,3; ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರು 1,23) ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ನಾವು "ಅವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 13,12; ಬಹಿರಂಗ 22,4; 1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,2) ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು "ಸ್ವರ್ಗ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಳ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ "ಸ್ವರ್ಗ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ಜಾನ್ ನೋಡಿದನು-ಈಗಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ "ಹೊಸ ಭೂಮಿ" (ಪ್ರಕಟನೆ 2 ಕೊರಿ1,3) ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ “ಬರುತ್ತೇವೆ” [ಹೋಗುತ್ತೇವೆ] ಅಥವಾ ಅದು ನಮಗೆ “ಬರುತ್ತದೆಯೇ” ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಯುಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ-ನಮ್ಮ ವಿವರಣೆಯು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ-ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 3,19) ದೇವರ ಶಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 4,7ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂತೋಷವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದೆ (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,8) ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?

ಬೈಬಲ್ನ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ - ಇದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕ್ರೀಡೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿರಿ!

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಸ್ವರ್ಗ