ಸುವಾರ್ತೆ

112 ಸುವಾರ್ತೆ

ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು, ಅವನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,1-5; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯಿದೆಗಳು 5,31; ಲ್ಯೂಕ್ 24,46-48; ಜಾನ್ 3,16; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 28,19-20; ಮಾರ್ಕಸ್ 1,14-15; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯಿದೆಗಳು 8,12; 28,30-31)

ನೀವು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?

ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ! ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ - ಮತ್ತು ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಏನು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಜೀವನವು ಏನೆಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆಯೇ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬಾಟಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೌ school ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಯುವಕರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು ತಪ್ಪಿದ ಅವಕಾಶಗಳು, ವಿಫಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ "ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ" ಅಥವಾ "ಏನಾಗಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ಖಾಲಿ, ಅತೃಪ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ, ಹಣ, ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಅಧಿಕಾರ, ಗೌರವ, ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾವಿನ ಕತ್ತಲೆ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ. ಆದರೆ ಜೀವನವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ - ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತೋಷ.

ಭಾಗ 1: ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ

ಬೈಬಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯವು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು "ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ" ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ (1. ಮೋಸ್ 1,27) ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು "ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ" (ಅದೇ ಪದ್ಯ).

ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ತೂಕ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಚೇತನ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಜೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ದೇವರು ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು, ಅಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ನಾವು ಸಂವಹನ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು, ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು.
 

ನಾವು "ದೇವರ ನಂತರ ನಿಜವಾದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 4,24) ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿರೂಪ. "ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿಸಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅನೇಕ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ" (ರೋಮನ್ನರು 8,29) ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪೌಲನು ಯೇಸುವೇ "ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 4,4) "ಅವನು ಅದೃಶ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,15) ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದನು, "ನಮಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು" (ಜಾನ್ 14,8) ಯೇಸು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವನು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ" (ಶ್ಲೋಕ 9). ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಅವರು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ, ಉಡುಗೆ ಶೈಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡಗಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ - ಅವರು ಆತ್ಮ, ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ, ಜಾನ್ ಬರೆದರು (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 4,8), ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಜನರು ಆತನ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಯೇಸು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ "ರೂಪ" ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು (ಗಲಾತ್ಯದವರು 4,19) ನಮ್ಮ ಗುರಿಯು "ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಳತೆಗೆ ಬರುವುದು" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 4,13) ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಂತೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ರಣವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೇವೆ.

ಬಹುಶಃ ನೀವು ಈಗ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ - ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ - ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಆಗಲು (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,18) ಇದು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - ಆದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ಏಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವ ನಿಜವಾದ, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಬದಲಾವಣೆ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೂರಿರುವ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಇಚ್ will ೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲ. ಬಲವಂತದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ.

ಇದು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಇರಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ - ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಇದ್ದಂತೆ - ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ, ಅಮರ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ! ಆತನು "ನಮ್ಮ ನಿರರ್ಥಕ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ದೇಹದಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ" (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 3,21) ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, "ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನಂತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ" (ರೋಮನ್ನರು 6,5) "ನಾವು ಅವನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಜಾನ್ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,2).

ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೌಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, "ನಾವು ಸಹ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿರಬಹುದು (ರೋಮನ್ನರು 8,17) ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ - ಅಮರವಾದ ದೇಹಗಳು, ಎಂದಿಗೂ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹಗಳು. ನಾವು ವೈಭವದಿಂದ ಏರುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತೇವೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,42-44). "ಮತ್ತು ನಾವು ಐಹಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ" - ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ! (ವಿ. 49).

ನೀವು ವೈಭವ ಮತ್ತು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಬಯಸುವಿರಾ? ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದನು! ಇದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಭವಿಷ್ಯ - ಮತ್ತು ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ಈಗ ಇರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತೋಷಗಳು, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಈ ಜೀವನದ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,28) ದೇವರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ?

ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ, ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸ್ವರ್ಗವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಜೀವನವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.

ಅದು ಸರಿ - ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವು ಬೋಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಪಾಪಿಗಳಾದ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ - ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೋಟ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ - ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಭಾಗ 2: ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆ

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವರ್ತಮಾನ! ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ - ದೇವರು ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾದ ಜನರು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ - ಅವರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು, ಉಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜೀವರಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಈಜಬಲ್ಲ ಜನರನ್ನು "ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ" - ಅವರು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸತ್ತವರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು.

ನಾವು ದೇವರಿಗೆ "ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, "ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ?" ಅನೇಕರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು: “ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. "

ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ನಾವು ಅಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ "ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ" ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆಯಿಂದ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತಿಗಳಿಂದಲ್ಲ

ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, "ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಕಾರ" (2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 1,9) ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ನಾವು ಮಾಡಿದ ನೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ಕರುಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ" (ಟೈಟಸ್ 3,5).

ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

"ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 3,21) ಆದರೆ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ - ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ ಸಹ.

"ನೀತಿಯು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸತ್ತನು" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 2,21) ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಯುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ-ನಮಗಾಗಿ ಸಾಯಲು. "ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಲು" ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 20,28). ಅವರ ಜೀವನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ನೀಡಿದ ಸುಲಿಗೆಯ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. "ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು" ಮತ್ತು ಅವನು "ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ" ಸತ್ತನೆಂದು ಬೈಬಲ್ ಪದೇ ಪದೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (ರೋಮನ್ನರು 5,6-ಇಪ್ಪತ್ತು; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,14; 15,3; ಗ್ಯಾಲ್
1,4; 2. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 5,10).

"ಪಾಪದ ವೇತನವು ಮರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 6,23"ಆದರೆ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಜೀವವಾಗಿದೆ". ನಾವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು, ಆದರೆ ನಾವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮೋಕ್ಷದ ವಿವರಣೆಗಳು

ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ - ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತ್ಯಾಗ, ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪದವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ದಂಡವನ್ನು (ಸಾವು) ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿದರು. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆತನ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಜೀವನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ (ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದವನು), ಮತ್ತು ಅವನು ನಮಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಮ್ಮೆ ದೇವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ನಾವು ಈಗ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ (ರೋಮನ್ನರು 5,10).

"ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದ ನೀವೂ ಸಹ, ಈಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮರ್ತ್ಯ ದೇಹದ ಮರಣದಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,21-22)

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು - ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ.

ದೇವರು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ - ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,5) "ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು" (ರೋಮನ್ನರು 8,16) ತದನಂತರ ಪೌಲನು ನಮ್ಮ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸಹ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು" (ಶ್ಲೋಕ 17). ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಆನುವಂಶಿಕತೆಗೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಹಗೊಳಿಸಿದನು" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,12).

ದೇವರ er ದಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ - ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ, ಅವನು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಜೀಸಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ; ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,2) ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಜನರು ಮೋಕ್ಷದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ವಿಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಅವರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಆದರೆ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಅದು ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬರದಂತೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಥವಾ ಅವರು ಕೊಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯೇಸು ಬಂದು "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ಹೊಸ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡಲು ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಕ್ಷದ ಸಂದೇಶವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ - ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ, ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ. "ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1 ಕೊರಿ6,31) "ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ" ಸುವಾರ್ತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ (ರೋಮನ್ನರು 1,16) ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಂಬದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಿದೆ. ಸತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ - ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವು ತಿರುಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗಿ ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು.

ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲು ನಾವು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ "ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು - ಮತ್ತು ಯೇಸು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಲು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. ನಾವು ಅವನ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ

ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದನೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶವು ನಾವು ಆತನಂತೆ ಆಗುವುದು. ನಾವು ದೇವರ ಕುಟುಂಬ, ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ! ಇದು ಅದ್ಭುತ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಭರವಸೆ.

ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿಲ್ಲ - ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಾವು "ಒಪ್ಪಂದದ" ಇತರ ಭಾಗವಾದ ಶಾಶ್ವತ ವೈಭವವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದು ನಡೆಸುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರವು ದೇವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ! ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ದಿನದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವನು" (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 1,6).

ಜೀಸಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂದೇಶ-ಬೈಬಲ್ನ ಸಂದೇಶ-ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನುಭವ (ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ, ಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಭರವಸೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಡುವುದು. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಆಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ!

ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದೆ, ಜೀವನವು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿದೆ - ನಾವು ಕೊಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬಲ್ಲನು, ಅವನು ನಮಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು.

ಭಾಗ 3: ನಿಮ್ಮನ್ನು qu ತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ!

ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬಡಗಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಸಹ ಅವನು ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಆದರ್ಶವು ಮಾನವ ಆತ್ಮದ ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಲೆದಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಜನರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ ಜನರು ನೈಜ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಕಲಿಸಿದರು.
"ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 10,39).

ಅರ್ಥಹೀನ ಜೀವನ, ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಈಡೇರಿಸುವ, ಸಂತೋಷದಾಯಕ, ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ - ಎಲ್ಲಾ ಶಾಶ್ವತತೆಗಾಗಿ. ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸುವಿನ ದಾರಿ

ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ - ಆದರೆ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಜೀವನದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ಹಳೆಯದನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕನನ್ನು ನಕಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನವಕುಲದ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಅವನ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿತು.

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ, ದೇವರು ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ; ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ; ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಆತನಂತೆ ಇರಲು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ; ನಾವು ನಮ್ಮಂತೆ ದೇವರಂತೆ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ನಮಗೆ ಆನಂದದ ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಂತೆ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವನ. ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯ ಮಾರ್ಗವು ಯೇಸುವೇ, ಸ್ವತಃ ದಾರಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ (ಜಾನ್ 14,6).

ಯೇಸುವಿಗೆ ಇದು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿತು. ಪ್ರಯಾಣದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಂತರ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, 'ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಬಯಸುವವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು" (ಲೂಕ 9,23) ಆದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಯಿತು.

ಗಂಭೀರ qu ತಣಕೂಟ

ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದನು. ಪೋಲಿಹೋದ ಮಗನ ನೀತಿಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಎಸೆದನು, ಅವನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. “ಕೊಬ್ಬಿನ ಕರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಂದುಬಿಡು; ತಿನ್ನೋಣ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸೋಣ! ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತನು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ; ಅವನು ಕಳೆದುಹೋದನು ಮತ್ತು ಕಂಡುಬಂದನು" (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿ5,23-24). ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೆಲ್ಲವೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಯೇಸು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು (ಪದ್ಯ 7).

"ಮಹಾ ಭೋಜನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ" (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿ) ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ (ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ) ಯೇಸು ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದನು.4,16) ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು" (v. 18). ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು; ಇತರರು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಿದ್ದರು (vv. 18-20). ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಡ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು (v. 21).

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೋಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ. ಯೇಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ “ಬಡವರು”, ಹಣ, ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡವರು, ಯೇಸುವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಜೀವನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯೇಸು ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (ಜೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ) ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದನು. "ಇದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ: ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು; ಅವನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐದು ತಲಾಂತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು, ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದನು" (ಮತ್ತಾಯ 25,14-15). ಹಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ; ಅದನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರು ತಾವು ಯಜಮಾನನ ಹಣದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು: “ಆಗ ಅವನ ಯಜಮಾನನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು. ಸೆಟ್; ನಿನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹೋಗು!" (ಲೂಕ 15,22).

ನಿಮಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿದೆ!

ತನ್ನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು, ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನಂತೆ, ಅಮರ, ನಶ್ವರ, ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಪಾಪವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರಲು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೈತನ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ - ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು. ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಗಂಭೀರ qu ತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಅವರ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ, ಹೊಸ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಸುವಾರ್ತೆ