ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು

119 ಸಮರ್ಥನೆ

ಸಮರ್ಥನೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿಡೀಮರ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೀಜ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ವಿಭಿನ್ನ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. (ರೋಮನ್ನರು 3:21-31; 4,1-ಇಪ್ಪತ್ತು; 5,1.9; ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 2,16)

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ

ದೇವರು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದನು ಮತ್ತು ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು: ಭಯಪಡಬೇಡ, ಅಬ್ರಾಮ್! ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಾಣಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲ. ಆದರೆ ಅಬ್ರಾಮನು, “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುವೆ? ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಡಮಾಸ್ಕಸ್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಎಲಿಯೆಜರ್ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ... ನೀನು ನನಗೆ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಗೋ, ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ - ಅವನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರುವವನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ, “ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸು; ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನು ಅವನಿಗೆ, "ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಆಗುವರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (1. ಮೋಸೆಸ್ 15,1-5)

ಅದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಭರವಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು ನಾವು 6 ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು: "ಅಬ್ರಾಮನು ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀತಿಗಾಗಿ ಎಣಿಸಿದನು." ಇದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಪೌಲನು ರೋಮನ್ನರು 4 ಮತ್ತು ಗಲಾಷಿಯನ್ಸ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ - ಮತ್ತು ಮೋಶೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ 3,17 ಕಲಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ನಂಬಿರಿ, ಕಾನೂನಲ್ಲ

ಗಲಾಷಿಯನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾದಿಸಿದನು. ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3,2 ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ:
"ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ: ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ?"

ಇದು 5 ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ: "ಈಗ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?"
 

ಪೌಲನು 6-7 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು: ಅವನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದನು ಮತ್ತು ಅದು ಅವನಿಗೆ ನೀತಿಗಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಪಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ 1. ಮೋಸೆಸ್ 15. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

9 ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: "ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ." ನಂಬಿಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. 14 ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: "ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯಜನರ ನಡುವೆ ಬರಲು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವು."

ನಂತರ, 15-16 ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಗಲಾತ್ಯದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಮೊಹಾಯಿಕ್ ಕಾನೂನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌಲನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ: "ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ: ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಚ್ will ಾಶಕ್ತಿ ದೃ confirmed ೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅವನು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೂ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. »

ಈ "ವಂಶಸ್ಥ" ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಆದರೆ ಯೇಸು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದವನಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸಹ ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೌಲ್ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾನೂನು

ಈಗ ನಾವು 17 ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ: "ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೇನೆ: ದೇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ದೃ confirmed ಪಡಿಸಿದ ಇಚ್ will ೆಯನ್ನು ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀಡಲಾದ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನವು ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ."

ಸಿನಾಯ್ ಪರ್ವತದ ಕಾನೂನು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೌಲನು ಹೇಳುವ ಅಂಶ ಅದು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲ. ವಿಧೇಯತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ನಾವು ಹೊಸ, ಹಳೆಯ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಾನೂನು - ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಇದನ್ನು 19 ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ: «ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನೂನು ಏನು? ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸಂತತಿಯು ಇರುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಪಾಪಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. »

ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಂಶಸ್ಥನು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹಳೆಯದು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ವಿಭಿನ್ನ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ನಾವು 24-26 ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದೋಣ: “ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. » ನಾವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.
 
ಈಗ ನಾವು 29 ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ: "ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು." ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದರೆ, ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಅಬ್ರಹಾಮನಂತೆಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಿನೈಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.

ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪಡೆದ ಸುನ್ನತಿ ಕೂಡ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೋಮನ್ನರು 4 ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಇನ್ನೂ ಸುನ್ನತಿಯಾಗದಿರುವಾಗ, ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕನಿಷ್ಠ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುನ್ನತಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸುನ್ನತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುನ್ನತಿ ಈಗ ಹೃದಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ (ರೋಮನ್ನರು 2,29).

ಕಾನೂನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾರರು ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಕಾನೂನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯವು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾವು ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಪು ದಿನ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಡೊಮೇನ್‌ಗೆ ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆಯೇ? ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ನಾವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ವಿಷಾದಿಸದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ - ನಾವು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತನೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅವನು ಸತ್ತನು. ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

ಸಹಜವಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸಮಯ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ದೃ med ೀಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಿದನು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಯೇಸು ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪಾಪದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ - ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ನಾವು ಇದನ್ನು ರೋಮನ್ನರು 3 ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯವೃಂದದಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ ಮೋಕ್ಷದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗಲಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಈ ಭಾಗವು ಹೇಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. "...ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅವನ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಕಾನೂನಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ದೇವರ ನೀತಿಯು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" (vv. 20-21).

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು icted ಹಿಸಿವೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರ ಇದು.

ಪೌಲನು 22-24 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸದಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಂಬುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ: ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನ ಕೃಪೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ. »

ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಕಾರಣ, ನಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರನ್ನು ದೇವರು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ - ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಾನೂನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಬಡಿವಾರ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೌಲನು 28 ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ: "ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ."

ಇವು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನ ಆಳವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಪೌಲನಂತೆ ಜೇಮ್ಸ್, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು (1. ಮೋಸೆಸ್ 26,4-5). ಪೌಲನು ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಚ್ಛೆ. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನಲ್ಲ.

ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ 5,1-2 ಪಾಲ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: "ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ; ಆತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಂತಿರುವ ಈ ಕೃಪೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನೀಡುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ.

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವನ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಪಾಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ರೋಮನ್ನರು 8,1-4 ಮತ್ತಷ್ಟು:

"ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಂಡನೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡುವ ಆತ್ಮದ ನಿಯಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಿಯಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಾಂಸದಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿದನು: ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪಾಪಿ ಮಾಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಸಲುವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿನ ಪಾಪವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ, ನಾವು ಈಗ ಮಾಂಸದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ. ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಆತನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕಾನೂನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾನೂನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕಾನೂನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ - ಅದು ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.

ನಂಬಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು ನಮಗೆ ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವುದು, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಚರ್ಚ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ಬದುಕಲು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು.

ಈ ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಸವಾಲಿನವು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ, ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ, ಕೆಲವರು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಕಾರ್ಯ.

ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಸೆಳೆಯಬೇಕು - ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ ಮೂಲಕ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದು "ಇರಬೇಕಾದ" ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ - ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಳತೆಯಿಂದ ನಾವು ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು