ಮನುಷ್ಯ [ಮಾನವೀಯತೆ]

106 ಮಾನವಕುಲ

ದೇವರು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಸೃಷ್ಟಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಿರೀಟ; ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ ಆಡಮ್. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಆಡಮ್‌ನಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ, ಮಾನವಕುಲವು ತಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ಅವನ ಪಾಪದ ಹೊರತಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ದೇವರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರಣವು "ಕೊನೆಯ ಆಡಮ್" ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ, ದೇವರು ಹೊಸ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೋಲಿಕೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. (1. ಮೋಸ್ 1,26-28; ಕೀರ್ತನೆ 8,4-9; ರೋಮನ್ನರು 5,12-21; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,15; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,17; 3,18; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,21-22; ರೋಮನ್ನರು 8,29; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,47-ಇಪ್ಪತ್ತು; 1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,2)

ಮಾನವ ಎಂದರೇನು?

ನಾವು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಾವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರು, ಸೀಮಿತರು - ಇರುವೆಗಳು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವಂತೆ. ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಆಂಥಿಲ್ ಅನ್ನು ಅವನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಏಕೆ ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಏಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಬೇಕು?

ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿಶ್ವವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾನವರು ಕೆಲವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿಲ್ಲ - ಆದರೆ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಮಾನವರು. ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವವರು ಜನರು. ಇದು ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ 8,4-7:

The ನಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಗ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ: ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯ ಮಗು ಯಾವುದು? ನೀವು ಅವನನ್ನು ದೇವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅವನ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. »

ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ

ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದರೇನು? ದೇವರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ? ಜನರು ದೇವರಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ದೇವರಿಂದಲೇ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ವಿರೋಧಾಭಾಸ, ರಹಸ್ಯ - ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಕಳಂಕಿತರು, ಆದರೆ ಅವರು ನೈತಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇವರ ಕೆಳಗೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ದೇವರಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನವ ಎಂದರೇನು? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಫೆಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆತ್ಮವಿದೆ. ನಾವು ಧೂಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಧೂಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮಾನವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ - ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾರದು. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ; ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಾವು ಯಾರು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

1. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂದು ಮೋಸೆಸ್ 1 ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಅನ್ಯಜನರು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಆರು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅದು ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಮತ್ತು 1. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೋಸೆಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಡಬಹುದು.

ದೇವರ ಚಿತ್ರಣ

ಆದರೆ ಮಾನವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲದರಂತೆಯೇ ವಿವರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. "ಮತ್ತು ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ... ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ" ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ: "ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು: ನಾವು ಜನರನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರುವ ಚಿತ್ರಣ, ಆಳುವವರು ..." (1. ಮೋಸ್ 1,26) ಈ "ನಾವು" ಯಾರು? ಪಠ್ಯವು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನವರು ದೇವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ "ಚಿತ್ರ" ಎಂದರೇನು? ಮತ್ತೆ, ಪಠ್ಯವು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರು ವಿಶೇಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಈ "ದೇವರ ಚಿತ್ರ" ಏನು ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತರ್ಕಬದ್ಧ ಚಿಂತನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಭಾವ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ದೈವದೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಇದು ನೈತಿಕತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಆದರೆ ನೈತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ದೈವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪದಗುಚ್ಛದಿಂದ ಓದುಗರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾನವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥವಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರಂತೆ. 1. ಮೋಸೆಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ 1. ಮೋಸ್ 9,6ಮಾನವೀಯತೆಯು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ "ದೇವರ ಚಿತ್ರ" ವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಈ ಪದನಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆಯೇ ಆಕಾರ ಹೊಂದಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿಸಲು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೇವೆ.

ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡೋಣ 1. ಮೋಸೆಸ್, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು: “ನಾವು ಹೋಗೋಣ,” ಅವನು ಮಾಡಿದನು: “ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು, ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು; ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ »(1. ಮೋಸ್ 1,27).

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ; ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಉನ್ನತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಗಾರನು ಸೇವಕನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತನಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು.

1. ದೇವರು ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನೆಂದು ಮೋಶೆಯು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಫಲವಂತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ, ದನಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಿರಿ. ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ” (ವಿ. 28). ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೋಪಕಾರಿ ದೇವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಜನರು ಅವನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಅವರು ದೇವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಆಧುನಿಕ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಸರದ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು "ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು" ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು "ಆಳಲು" ಈ ಆದೇಶವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಜನರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬೇಕು, ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು. ದೇವರು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ಕೆಲವರು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ, ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಬಾರದು.

ಉದ್ಯಾನ ಜೀವನ

1. ಎಲ್ಲವೂ "ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಸೆಸ್ 1 ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯು ಕಿರೀಟವಾಗಿತ್ತು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೀಲಿಗಲ್ಲು. ಅದು ದೇವರು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು - ಆದರೆ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭಯಾನಕ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ 1. ಮೋಸೆಸ್ 2-3 ಮೂಲತಃ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹೇಗೆ ನಾಶವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಕ್ಷರಶಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂದೇಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಮೊದಲ ಮಾನವರನ್ನು ಆಡಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೋಶೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (1. ಮೋಸ್ 5,2), ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೀಬ್ರೂ ಪದ "ಮನುಷ್ಯ". ಈವ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು "ಜೀವಂತ" ಎಂಬ ಹೀಬ್ರೂ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ: "ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಈವ್ ಎಂದು ಕರೆದನು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿಯಾದಳು. ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಹೆಸರುಗಳು "ಮಾನವ" ಮತ್ತು "ಎಲ್ಲರ ತಾಯಿ" ಎಂದರ್ಥ. ಅವರು ಏನು 1. ಜೆನೆಸಿಸ್ 3 ಮಾಡುವುದು - ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು - ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲವು ಮಾಡಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವಕುಲವು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಿದೆ - ಮಾನವಕುಲವು ತಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 1. ಮೋಸೆಸ್ 2 ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ: ಆದರ್ಶ ಉದ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಿಂದ ನೀರಿರುವ. ದೇವರ ಚಿತ್ರಣವು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಮಾಂಡರ್‌ನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಭೌತಿಕ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾನೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಉಸಿರನ್ನು ಅವನ ಮೂಗಿಗೆ ಊದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆಡಮ್‌ಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ಜೀವಂತ ಜೀವಿಯಾದನು, ನೆಫೆಶ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು, "ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಿಸಿದನು" (v. 15). ಅವನು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಮ್‌ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಸಲು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಆಡಮ್‌ಗೆ ಮಾನವ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು.

ಈವ್ ಆಡಮ್‌ಗೆ "ಸಹಾಯಕಳು", ಆದರೆ ಆ ಪದವು ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಬ್ರೂ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಮ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಈವ್ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ - ಆಡಮ್ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಈವ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಮ್ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವಳು ಮೂಲತಃ ಅವನಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಡನಾಡಿ (ಪದ್ಯ 23).

ಲೇಖಕರು ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಅನ್ನು ಸಮಾನತೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ: “ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾಂಸವಾಗಿರುವರು. ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಪಡಲಿಲ್ಲ »(vv. 24-25). ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು, ಪಾಪವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು. ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ದೈವಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ, ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ

ಆದರೆ ಈಗ ಹಾವು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ದೇವರು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಈವ್ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. ದೇವರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನಂಬುವ ಬದಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅವಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. "ಮತ್ತು ಆ ಮರವು ತಿನ್ನಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಜನರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ನೋಡಿದಳು. ಮತ್ತು ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಮತ್ತು ಅವನು ತಿಂದನು »(1. ಮೋಸ್ 3,6).

ಆಡಮ್‌ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? 1. ಮೋಸೆಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ 1. ಮೋಸೆಸ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ - ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ ದೆವ್ವವನ್ನು ದೂಷಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪಾಪವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೇವರಂತೆ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಆಗಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.

ಮರ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ? ಪಠ್ಯವು "ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಜ್ಞಾನ" ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ? ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ? ಅದು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ತಿನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ "ಜೀವನದ ಮರ" ಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಅವರ ಪಾಪದ ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶವು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿತ್ತು - ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆತ್ತಲೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು (ಶ್ಲೋಕ 7). ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು (ಶ್ಲೋಕ 10). ಮತ್ತು ಅವರು ಕುಂಟು ನೆಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ದೇವರು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು: ಈವ್ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ, ಅದು ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದಮ್ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಹೊಲವನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದರು. "ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾವಿನಿಂದ ಸಾಯಬೇಕು" (1. ಮೋಸ್ 2,17) ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಉಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗಿದೆ, ದೇವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ನೈಜ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು.

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. "ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ" (1. ಮೋಸ್ 3,16) ದೇವರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು (ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಮಾಡಿದಂತೆ) ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಪ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂತವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು: ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರದೇ, ದೇವರಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾಪದಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾನವನ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಾನವೀಯತೆಯು ಇನ್ನೂ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿದೆ - ಜರ್ಜರಿತ ಮತ್ತು ದಂತದ್ರವ್ಯ, ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಮೂಲ ಚಿತ್ರ.

ಈ ದೈವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಮಾನವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ 8 ರ ಪದಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ನೂ ಮಾನವರನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು - ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರ. ಇನ್ನೂ ಗೌರವವಿದೆ, ಇನ್ನೂ ವೈಭವವಿದೆ, ನಾವು ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಿಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು: "ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಕರ್ತನೇ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ" (ಕೀರ್ತನೆ 8,1. 9) ನಮಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.

ಕ್ರಿಸ್ತ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರ

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು, ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,15) ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಧೇಯ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುವ. ಆಡಮ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ (ರೋಮನ್ನರು 5,14), ಮತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನು "ಕೊನೆಯ ಆಡಮ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,45).

"ಅವನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಜೀವನವು ಮನುಷ್ಯರ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು" (ಜಾನ್ 1,4) ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಹೋದ ಜೀವನವನ್ನು ಯೇಸು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಅವನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜೀವ (ಜಾನ್ 11,25).

ಭೌತಿಕ ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಆಡಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದನೋ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೂಲಂಕುಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೊಸ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ, ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,17) ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುವರು (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,22) ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ, ದೇವರು ಹೊಸ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ (ರೋಮನ್ನರು 8,2; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,24-26). ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ; ಪ್ರಲೋಭನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ನಾವು ನಂಬುವವನು ಯೇಸು ಮತ್ತು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾದರಿ (ರೋಮನ್ನರು 8,29-35); ನಾವು ಅವನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,18), ದೇವರ ಚಿತ್ರ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಾಗಿರಬೇಕು (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 4,13. 24) ನಾವು ಒಂದು ವೈಭವದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಭವಕ್ಕೆ!

ಸಹಜವಾಗಿ, ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. "ಮತ್ತು ನಾವು ಐಹಿಕ [ಆಡಮ್] ಚಿತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತೆ, ನಾವು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ" [ಕ್ರಿಸ್ತ] (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,49) ನಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನ ದೇಹವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ: ಅದ್ಭುತ, ಶಕ್ತಿಯುತ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ, ನಾಶವಾಗದ, ಅಮರ (v. 42-44).

ಜಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: “ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ; ಆದರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ ನಾವು ಅದರಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆತನಂತೆ ಕಾಣುವೆವು. ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ »(1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,2-3). ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ: "ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ." ಆಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಈಗ ಅವರಂತೆ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವವನು: ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಹ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೂ, ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಪಾರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಮೂಲಕ, ಪಾಪಿಯು ಹೊಸ ಜೀವಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಆಡಮ್, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀಸಸ್ ತನ್ನ ಐಹಿಕ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ (ಗಲಾತ್ಯದವರು 2,20).

ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಏನೆಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು "ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹ" ಏನೆಂದು ನಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರು ನಾವು ಆನಂದಿಸುವಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನೀವು ಇತರ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ? ದೇವರ ಚಿತ್ರಣ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಾ? ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಾ? ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರವಾದ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಅವನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ನೋಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆಯೇ? ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಗೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಮನುಷ್ಯ [ಮಾನವೀಯತೆ]