ಮಧ್ಯಂತರ ರಾಜ್ಯ

133 ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿ

ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೇಹವು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಸತ್ತವರು ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯವೃಂದಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇತರರು ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು. ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ. (ಯೆಶಾಯ 14,9-10; ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 32,21; ಲ್ಯೂಕ್ 16,19-31; 23,43; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,1-8; ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರು 1,21-24; ಎಪಿಫ್ಯಾನಿ 6,9-11; ಕೀರ್ತನೆ 6,6; 88,11-13; 115,17; ಬೋಧಕ 3,19-ಇಪ್ಪತ್ತು; 9,5.10; ಯೆಶಾಯ 38,18; ಜಾನ್ 11,11-ಇಪ್ಪತ್ತು; 1. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 4,13-14)

"ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿ" ಬಗ್ಗೆ ಏನು?

ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಡುವೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಮರಣದ ನಂತರ, ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು "ಆತ್ಮ ನಿದ್ರೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾವಿನ ನಂತರ ಜನರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ವಚನಗಳಿವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಜನರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಸಂಗಿ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು "ನಿದ್ರೆ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವ ಪದ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೃತದೇಹದ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ದೇಹವು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿದ್ರೆಯು ಸಾವಿನ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇಹದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 2 ನಂತಹ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ7,52, ಜಾನ್ 11,11 ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆಗಳು 13,36 ಓದುವಾಗ, ಸಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ "ನಿದ್ರೆ" ಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ - ಆದರೂ ಸಾವು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾವಿನ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ರಲ್ಲಿ 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,1-10 ಪದ್ಯ 4 ರಲ್ಲಿ "ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದ" ಮತ್ತು 8 ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ "ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು" ಎಂಬ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ತೋರುತ್ತದೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ 1,21-23 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು "ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು" ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಸಾಯುವುದು "ಲಾಭ" ಎಂದು ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆಯಂತೆ ಧ್ವನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಲ್ಯೂಕ್ 2 ರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ2,43, ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ಇಂದು ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ." ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸದಿರಲು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದಾದರೂ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾನವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಈ ಬೋಧನೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಾದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಭಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಇವಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ಥಿಯಾಲಜಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ: "ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ulation ಹಾಪೋಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಬರುವ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕುಂದಿಸಬಾರದು."

ಸಾವಿನ ನಂತರ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಯಾರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು "ಯೇಸು ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು - ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಏಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ?" ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಮುಂದಿನ ಜಾಗೃತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ.

ಪಾಲ್ ಕ್ರಾಲ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಮಧ್ಯಂತರ ರಾಜ್ಯ