ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ

107 ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು

ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ದೇವರ ಪ್ರೇರಿತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪಠ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ದೋಷರಹಿತ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿವೆ. ಯೇಸು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಏನು ಕಲಿಸಿದನು ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಸುವಾರ್ತೆ ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು? ಕಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಯಾವ ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರವಿದೆ? ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. (2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 3,15-ಇಪ್ಪತ್ತು; 2. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,20-21; ಜಾನ್ 17,17)

ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ

"ಜೀಸಸ್ ಸೆಮಿನರಿ" ಯ ಬಗ್ಗೆ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಗುಂಪು. ಅಥವಾ ಬೈಬಲ್ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು.

ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನರು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು, ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದನೆಂಬುದರ ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ವೃತ್ತಾಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

"ಜೀಸಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್" ಯೇಸು ಏನು ಕಲಿಸಬಹುದೆಂಬ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉದಾರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು "ಜೀಸಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್" ಅನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಬೈಬಲ್ನ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ನಂಬಲರ್ಹವೆಂದು ನಂಬಲು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ಹೌದು - ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಹೂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯಿಂದ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅವರು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ವರದಿಗಳು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಠ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಹ ಊಹಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳು ಇವೆ. (ಉಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವರ್ಜಿಲ್ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯು ಕವಿಯ ಮರಣದ 350 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ; ಪ್ಲೇಟೋ 1300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ.) ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಠ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀಸಸ್: ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿ

ಯೇಸು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫರಿಸಾಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ: ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಬಹಿರಂಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವು ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಹೂದಿ ಪುರೋಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯೇಸು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,17-18; ಗುರುತು 14,49) ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ನಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 22,29; 26,24; 26,31; ಜಾನ್ 10,34); ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಓದದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಜನರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 22,29; ಲ್ಯೂಕ್ 24,25; ಜಾನ್ 5,39) ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಹಿಂದೆ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು. ಸೈತಾನನ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಯೇಸು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 4,4-10). ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗದಂತೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿತು. ದಾವೀದನ ಮಾತುಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ (ಮಾರ್ಕ್ 12,36); "ಡೇನಿಯಲ್ ಮೂಲಕ" ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 2 ಕೊರಿ4,15) ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು.

ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 1 ರಲ್ಲಿ9,4-5 ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 1. ಮೋಸ್ 2,24: "ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಮಾಂಸವಾಗುತ್ತಾರೆ." ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕಥೆಯು ಈ ಪದವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಊಹೆ: ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ನಿಜವಾದ ಲೇಖಕ ದೇವರು.

ಜೀಸಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಸುವಾರ್ತೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆಯಲು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" (ಜಾನ್ 10:35). ಯೇಸು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು; ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 8,4; 23,23).

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ

ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೆ, ಅಪೊಸ್ತಲರು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಪದಗಳನ್ನು ದೇವರ ಪದಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಫೇರೋ (ರೋಮನ್ನರು 9,17; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 3,8) ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ಜೆರೆಮಿಯಾ ಬರೆದದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1,16; 4,25; 13,35; 28,25; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 1,6-ಇಪ್ಪತ್ತು; 10,15) ಮೋಶೆಯ ನಿಯಮವು ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 9,9) ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ನಿಜವಾದ ಲೇಖಕನು ದೇವರು (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 6,16; ರೋಮನ್ನರು 9,25).

ಪೌಲನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು "ದೇವರು ಹೇಳಿದ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ (ರೋಮನ್ನರು 3,2) ಪೀಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು "ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು" (2. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,21) ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ - ದೇವರು ಅದನ್ನು ಅವರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟನು, ಅವನು ಪದಗಳ ನಿಜವಾದ ಲೇಖಕ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: "ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ವಾಕ್ಯವು ಬಂದಿತು ..." ಅಥವಾ: "ಲಾರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ..."

ಪೌಲನು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದನು: "ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗೆ, ಮನವರಿಕೆಗೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ, ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ..." (2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 3,16, ಎಲ್ಬರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಬೈಬಲ್). ಆದಾಗ್ಯೂ, "ದೇವರು-ಉಸಿರು" ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬಾರದು. ಪೌಲನು ಹೀಬ್ರೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷಾಂತರವಾದ ಸೆಪ್ಟುಅಜಿಂಟ್ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು (ಅದು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ - ಪದ್ಯ 15). ಪಾಲ್ ಈ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿದನು, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸದೆ.

ಭಾಷಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ದೇವರ ಉಸಿರು ಮತ್ತು "ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ" ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರಲು, ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು" ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು (ಶ್ಲೋಕಗಳು 16-17).

ಸಂಪರ್ಕಕೊರತೆಯ

ದೇವರ ಮೂಲ ಪದವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು, ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು (ಸಂವಹನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು) ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳು, ಮುದ್ರಣ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು (ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ) ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, "ಶಬ್ದ" ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪದವನ್ನು ಕೇಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ದೇವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.

"ಶಬ್ದ" ದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವೆ ಜಾರುವ ಮಾನವ ದೋಷಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವು ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ: ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ದೇವರು ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ: ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳುವದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತಾನೆ.

ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅನುವಾದಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ದೇವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾವು ಅವಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ಫಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಣಿತದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾಯಿದೆಗಳು 2 ರಲ್ಲಿ1,11 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪೌಲನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಗಬಸ್ ಹೇಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪೌಲನನ್ನು ಯಾರು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಗಬಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಕೆಲವರು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಬದಲಾದಂತೆ, ಪೌಲನು ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು (ಶ್ಲೋಕಗಳು 30-33).

ಇದು ವಿರೋಧಾಭಾಸವೇ? ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೌದು. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ, ಲುಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದಾಗ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅವನು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಕಲಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಓದುಗರು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಗಳಲ್ಲೂ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು.

ನಾವು ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಾಲ್ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,14 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ - ಅವರು ಪದ್ಯ 16 ರಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ದೋಷ. ಪ್ರೇರಿತ ಬರಹಗಳು ದೋಷ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವರು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾನವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ; ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಅವತಾರ ಪದ. ಯೇಸು ತಾನು ಪಾಪವಿಲ್ಲದವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು ವ್ಯಾಕರಣದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮರಗೆಲಸದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಪಾಪಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ - ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ಬಲಿಪಶುವಾಗುವುದು. ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿ, ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳು ಬೈಬಲ್‌ನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ: ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ.

ಬೈಬಲ್‌ಗೆ ಪುರಾವೆ

ಬೈಬಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವು ನಿಜವೆಂದು ಯಾರೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ನಿಜವಾಯಿತು ಎಂದು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ ಒಂದೇ ಎಂದು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ನೋಡಿದರು ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬೈಬಲ್ನ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ; ಇತರ ವಿಚಾರಗಳು ulation ಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಹೊಸ ಪುರಾವೆಗಳಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೈವಿಕ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬರೆಯುವ ಪೌಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ದೇವರು ಯಾರು, ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೈಬಲ್ನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನೊನೈಸೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶವು ಆತನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ಅದು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ - ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅವಮಾನಕರ ಮರಣದಿಂದ.

ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ - ಬೈಬಲ್ ಬರೆಯುವಂತೆಯೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪದಗಳಾಗಿ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರುವ ಭಾವನೆಗಳು. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ದೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂದೇಹವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ದೃ ate ೀಕರಿಸಲು ಅವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಬೈಬಲ್ ವೀರರನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಬ್ರಹಾಂ, ಮೋಶೆ, ದಾವೀದ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು, ಶಿಷ್ಯರ ಮಾನವ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕೃತ ಪದ, ಅವತಾರ ಪದ ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೈಬಲ್ ಸರಳವಾದದ್ದಲ್ಲ; ಅದು ತಾನೇ ಸುಲಭವಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೀಬ್ರೂ, ಗ್ರೀಕ್ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ತಾತ್ವಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆಯೂ.

ಬೈಬಲ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಮರುಭೂಮಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಕಲಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಭಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೇಸು ಯಾರು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ - ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತರ್ಕ.

ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಗೌರವವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಗದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ".

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಬೈಬಲ್‌ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲಳು, ಅವಳು ರಚಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ - ಇದು ಅವಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೈಬಲ್ ಪುರಾವೆ ಎಂದರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ