ದೇವರು, ಮಗ

103 ದೇವರು ಮಗ

ದೇವರ ಮಗ ದೇವರ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಂದೆಯು ಶಾಶ್ವತತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅವನ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ಮಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೂಪ ಮತ್ತು ಅವನಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆತನು ತಂದೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ದೇವರು, ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದರು, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವರಾಗಿದ್ದರು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದರು. ಅವನು, ದೇವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹನು. ಮಾನವಕುಲದ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದನು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ರಾಜನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಬರುವನು. (ಜೋಹಾನ್ಸ್ 1,1.10.14; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,15-16; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 1,3; ಜಾನ್ 3,16; ಟೈಟಸ್ 2,13; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 1,20; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯಿದೆಗಳು 10,36; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,3-4; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 1,8; ಬಹಿರಂಗ 19,16)

ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು?

ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದನು: "ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೆಂದು ಜನರು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?" ನಮಗೆ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ: ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ವಕೀಲರ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ? ನಾವು ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ನಂಬಬೇಕು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ - ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು

ಜೀಸಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದರು, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದಣಿದ, ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕುಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಲಗಿದರು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಡುಮಾತಿನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ನಡೆದರು. ಅವನಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದವು: ಕರುಣೆ, ಕೋಪ, ವಿಸ್ಮಯ, ದುಃಖ, ಭಯ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 9,36; ಲುಕಾಸ್ 7,9; ಜಾನ್ 11,38; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 26,37) ಮಾನವರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು.

ಆದರೆ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಆರೋಹಣದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು (2. ಜಾನ್ 7). ಜೀಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಅವರು ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ, ಕೊಳಕು, ಬೆವರು, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮಾಂಸದ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಕೇವಲ ಮಾನವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗದೆ ಮಾನವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಯೇಸು ಈ ಪದದ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ:
"ಮತ್ತು ಪದವು ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾಡಿತು ..." (ಜಾನ್ 1,14) ಅವನು ಕೇವಲ ಮಾಂಸವಾಗಿ "ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ" ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ "ಬಟ್ಟೆ" ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಂಸವಾದನು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು "ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದನು" (1 ಯೋಹಾ. 4,2) ನಾವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 1,1-2)

ಪಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀಸಸ್ "ಮನುಷ್ಯರಂತೆ" ಆಗಿದ್ದರು (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ಸ್ 2,7), "ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 4,4), "ಪಾಪಿ ಮಾಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ" (ರೋಮನ್ನರು 8,3) ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದವನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೀಬ್ರೂಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಲೇಖಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ: “ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ... ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಂತೆ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವೂ »(ಹೀಬ್ರೂ 2,14-17)

ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ಜೀಸಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೋ - ಮತ್ತು ಇದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಥವಾ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಪಾತ್ರವು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೀಳುತ್ತದೆ (ಹೀಬ್ರೂ 4,15) ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರವೂ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ಇದ್ದವು (ಜಾನ್ 20,27:2; ಲೂಕ 4,39) ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಮಾನವನಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದನು (1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 2,5).

ದೇವರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ

“ಅವನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಳಿದರು. "ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲರು?" (ಲ್ಯೂಕ್ 5,21.) ಪಾಪವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ; ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಧರ್ಮನಿಂದನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು (ಜಾನ್ 8,46) ಅವರು ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು:

 • ಯೇಸು ತಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು - ಯಹೂದಿ ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಧರ್ಮನಿಂದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಹಕ್ಕು6,63-65).
 • ಅವನು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು - ಇದು ಧರ್ಮನಿಂದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಸುವುದು (ಜಾನ್ 5,18; 19,7).
 • ಯೇಸು ತಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದನು (ಯೋಹಾ. 5,19).
 • ಅವನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು (ಜಾನ್ 10,30ಯಹೂದಿ ಪುರೋಹಿತರು ಧರ್ಮನಿಂದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಜಾನ್ 10,33).
 • ಆತನನ್ನು ನೋಡುವವನು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುವನು ಎಂದು ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೈವಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು4,9; 1,18).
 • ತಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು6,7).
 • ಅವನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು3,41).
 • ದೇವರು ವಿಶ್ವದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು
  ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಜೋಹಾನ್ಸ್ 5,22).
 • ತನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು (ಜಾನ್ 5,21; 6,40; 10,18).
 • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7,22-23)
 • ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,21-48)
 • ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಸಬ್ಬತ್‌ನ ಲಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡನು - ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾನೂನು! (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 12,8.)

ಅವನು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ದುರಹಂಕಾರದ, ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದನು. "ನಾನು ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೃತಿಗಳ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ ”(ಜಾನ್ 14,11) ಪವಾಡಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ "ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪುರಾವೆ" ಆಗಿರಬಹುದು.

ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ತನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು, ಯೇಸು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು (ಲೂಕ 5: 17-26). ಆತ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಆತನ ಪವಾಡಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು - ಯಾವುದೇ ಇತರ ದೇವದೂಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ - ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಆತನು ದೇವರಂತೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲನು ಮತ್ತು ದೇವರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು.

ಅವನ ಸ್ವ-ಚಿತ್ರಣ

ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು (ಲ್ಯೂಕ್ 2,49) ಅವನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು: ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ (ಲೂಕ 3,22) ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು (ಲ್ಯೂಕ್ 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

ಪೀಟರ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, "ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಜೀವಂತ ದೇವರ ಮಗ!" ಜೀಸಸ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ: «ಯೋನನ ಮಗ ಸೈಮನ್, ನೀನು ಧನ್ಯನು; ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತವು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ »(ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 16: 16-17). ಜೀಸಸ್ ದೇವರ ಮಗ. ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಮೆಸ್ಸೀಯ - ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.

ಅವನು ಹನ್ನೆರಡು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಅವನು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನು ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದನು. ಅವರು ಹೊಸ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು, ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ. ದೇವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದನು.

ಯೇಸು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ದೇವಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡಲು, ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಠನಾಗಿಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ದೇವರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದನು - ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದನು.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದವು ಎಂದು ಯೇಸು ನಂಬಿದನು. ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಕಟ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು (ಯೆಶಾಯ 53,4-5 & 12; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 26,24; ಮಾರ್ಕಸ್ 9,12; ಲ್ಯೂಕ್ 22,37; 24, 46). ಅವನು ಶಾಂತಿಯ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದನು (ಜೆಕರಿಯಾ 9,9- 10; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 21,1-9). ಅವನು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು (ಡೇನಿಯಲ್ 7,13-14; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 26,64).

ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ

ಜೀಸಸ್ ಅಬ್ರಹಾಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ "ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್‌ನೆಸ್" ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: "ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ನಿಜವಾಗಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ಅಬ್ರಹಾಂ ಮೊದಲು, ನಾನು" (ಜಾನ್ 8,58 ನೇ). ಮತ್ತೆ ಯಹೂದಿ ಪುರೋಹಿತರು ಜೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು (v. 59). "ನಾನು" ಎಂಬ ಪದವು ಹಾಗೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ 2. ಮೋಸ್ 3,14 ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: [ಅವನು] 'ನಾನು' ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ" (ಎಲ್ಬರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಅನುವಾದ). ಜೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

"ಜಗತ್ತು ಮೊದಲು" ಅವರು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ (ಜಾನ್ 17,5) ಸಮಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಜಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಪದವಾಗಿ (ಜಾನ್ 1,1) ಮತ್ತು ಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು "ಎಲ್ಲವೂ" ಪದದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಓದಬಹುದು (ಜಾನ್ 1,3) ತಂದೆಯು ಯೋಜಕ, ಯೋಜಿತವಾದುದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂಬ ಪದ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,16; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 8,6) ಹೀಬ್ರೂಗಳು 1,2 ದೇವರು ಮಗನ ಮೂಲಕ "ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿದನು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಬ್ರೂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಂತೆ, ಮಗನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು "ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ "ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ" (ಹೀಬ್ರೂ 1,3; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,17) ಅವನು "ಅದೃಶ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ" ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,15), "ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಚಿತ್ರ" (ಹೀಬ್ರೂ 1,3).

ಯೇಸು ಯಾರು ಅವನು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ದೇವರು. ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಜೀವನದ ರಾಜಕುಮಾರ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 3,15) ಅವನು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ದೇವರಂತೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವನು ದೈವಿಕ, ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ

ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿತ್ತು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 1,20; ಲುಕಾಸ್ 1,35) ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಬದುಕಿದನು (ಹೀಬ್ರೂ 4,15) ಅವನು ದೋಷರಹಿತನಾಗಿದ್ದನು, ದೋಷರಹಿತನಾಗಿದ್ದನು (ಹೀಬ್ರೂ 7,26; 9,14) ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ (1 ಪಂ 2,22); ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,5); ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,21) ಪ್ರಲೋಭನೆಯು ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಾದರೂ, ಯೇಸು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು (ಹೀಬ್ರೂ 10,7).

ಜನರು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು4,33; 28,9 ಯು. 17; ಜಾನ್ 9,38) ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಪ್ರಕಟನೆ 1 ಕೊರಿ9,10), ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದನು. ಹೌದು, ದೇವದೂತರು ಸಹ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ (ಹೀಬ್ರೂ 1,6) ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಯಿತು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 7,59-60; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12,8; ಬಹಿರಂಗ 22,20).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸೂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ: "ಅವನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹಿಮೆ! ಆಮೆನ್ »(2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 4,18;
2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,18; ಎಪಿಫ್ಯಾನಿ 1,6) ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,20-21). ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಕುರಿಮರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: "ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಮರಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ!" (ಎಪಿಫ್ಯಾನಿ 5,13) ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಮಗನನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು (ಜಾನ್ 5,23) ದೇವರು ಮತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ (ಪ್ರಕಟನೆ 1,8 ಯು. 17; 21,6; 22,13).

ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ಕುರಿತಾದ ಈ ಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು: «ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಉದಾತ್ತಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು

ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಕರ್ತನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ”(ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರು 2,9-11, ಯೆಶಾಯ 4 ರ ಉಲ್ಲೇಖ5,23) ಯೆಶಾಯನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - ದೇವರು (ಯೆಶಾಯ 43:11; 45,21) ದೇವರು ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಪೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಟಿಟ್1,3; 2,10 ಮತ್ತು 13). ಸಂರಕ್ಷಕನೋ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೋ? ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಂದೆಯು ದೇವರು ಮತ್ತು ಯೇಸು ದೇವರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ (ದೇವರು), ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ಹಲವಾರು ಇತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಜಾನ್ 1,1: "ದೇವರು ಪದವಾಗಿತ್ತು." ಪದ್ಯ 18: "ಯಾರೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ; ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವವನು ಅವನನ್ನು ನಮಗೆ ಘೋಷಿಸಿದನು. ಯೇಸು ನಮಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ, ಥಾಮಸ್ ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು: "ಥಾಮಸ್ ಉತ್ತರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ನನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇವರು!" (ಜಾನ್ 20,28).

ಪೂರ್ವಜರ ಪಿತೃಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದ “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಂಸದ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್ »(ರೋಮನ್ನರು 9,5) ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಸ್ವತಃ ಮಗನನ್ನು "ದೇವರು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ: "ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ..." (ಹೀಬ್ರೂ 1,8).

"ಯಾಕಂದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ [ಕ್ರಿಸ್ತ]," ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು, "ದೇವತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣತೆಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದೆ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 2,9) ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ "ದೈಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ" ಹೊಂದಿದೆ. ಅವನು ದೇವರ ನಿಖರವಾದ ಚಿತ್ರ - ದೇವರು ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಜೀಸಸ್ ಕೇವಲ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ದೈವಿಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ನಂಬಲರ್ಹ.

ನಮಗೆ, ಯೇಸುವಿನ ದೈವತ್ವವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೈವಿಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು (ಜಾನ್ 1,18; 14,9) ಒಬ್ಬ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಬಹುದು, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವ ಭಗವಂತ, ಹಾಡು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ರಕ್ಷಕ.

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವ, ನಿಜವಾದ ದೇವರು

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದಂತೆ, ಬೈಬಲ್‌ನ “ಯೇಸುವಿನ ಚಿತ್ರ” ವನ್ನು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಚರ್ಚ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅವಳು ಬೈಬಲ್ನ ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು:

 • ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ದೈವಿಕ.
 • ದೇವರ ಮಗನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಾದನು, ಆದರೆ ತಂದೆಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
 • ದೇವರ ಮಗ ಮತ್ತು ತಂದೆ ವಿಭಿನ್ನರು, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ
 • ಒಂದೇ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ.
 • ಮಗ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಒಂದೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ನಿಕೇಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಕ್ರಿ.ಶ. 325) ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಅಗತ್ಯ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು (ನಿಸೀನ್ ಕ್ರೀಡ್). ಚಾಲ್ಸೆಡಾನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಕ್ರಿ.ಶ. 451) ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು:

«[ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ; ಅದೇ ದೈವದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ... ದೇವರಿಂದ ನಂತರ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ... ಮೇರಿಯಿಂದ, ಕನ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ತಾಯಿ (ಥಿಯೋಟೊಕೋಸ್) , ಅವನು [ಹುಟ್ಟಿದವನು] ಒಬ್ಬನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ, ಮಗ, ಸ್ಥಳೀಯ, ಎರಡು ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯದವನು ... ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಏಕತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎರಡು ಸ್ವಭಾವಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ... »

ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವು ಯೇಸುವಿನ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಇತರರು ಎರಡು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮೂರನೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ದೈವಿಕ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ನ ಪುರಾವೆಗಳು ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಅದನ್ನೂ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಮಗನು ಪಾಪಿ ಮಾಂಸದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಹತಾಶವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ. ಮಾನವರು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇರಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾನವಕುಲದಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು.

ದೇವರು ಏನು ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಅವನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು; ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಏನೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ, ನಾವು ಅವನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,2) ಅವನ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ದೇಹದಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,42-49)

ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲ್ಬ್ಲೇಜರ್, ದೇವರಿಗೆ ದಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಂದು ಅವನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವನು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ; ಅವನು ದೇವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವನು ದೇವರ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲನು. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಬಹುದು.

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರು, ಮಗ