ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ

116 ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ

ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ, ಅವನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯು ಮಾನವ ಹೃದಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ದೇವರ ವರವಾದ ಅನುಗ್ರಹ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ನಂಬಿಕೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ, ನಾವು ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8; ಕಾಯಿದೆಗಳು 15,9; 14,27; ರೋಮನ್ನರು 12,3; ಜಾನ್ 1,1.4; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯಿದೆಗಳು 3,16; ರೋಮನ್ನರು 10,17; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 11,1; ರೋಮನ್ನರು 5,1-ಇಪ್ಪತ್ತು; 1,17; 3,21-ಇಪ್ಪತ್ತು; 11,6; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 3,12; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,5; ಇಬ್ರಿಯರು 12,2)

ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು

ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸೌಮ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಯ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ.

ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ? ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಟ್ರಸ್ಟ್

ದೇವರು ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಉತ್ತಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದಂಗೆ, ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ, ಮತ್ತು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಘೋಷಿತ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡನ್ನೂ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಲರ್ಹ - ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ.

ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಯುವಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ದೇವರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಬಹುದು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಬಹುದು. ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಅಪಘಾತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.

ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. "ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು" (ರೋಮನ್ನರು 5,8) "ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ" (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,16) ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಹ ಬಿಡದ ದೇವರು, ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು.

ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ: ದೇವರ ಮಗನು ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಮನುಷ್ಯನಾದನು ಇದರಿಂದ ಅವನು ನಮಗಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾನೆ (ಹೀಬ್ರೂ 2,14) ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾದ ದೇವರ ರಕ್ತದಿಂದ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿರಬಹುದು. ಅವನು
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

"ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಅವನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಲೋಭನೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 10,13) “ಆದರೆ ಕರ್ತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು; ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವನು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನು »(2. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 3,3) "ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ" (2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 2,13) ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವುದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಬೇಕು ಎಂದು ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. "ನಾವು ಭರವಸೆಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅಲೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ »(ಹೀಬ್ರೂ 10,23).

ಆತನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ, ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು. ಅವನು ನಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು? ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು ನಾವು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಅಥವಾ ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆಯೇ?

ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರು, ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 2,15) ಅವನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಇದು ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮರಣವು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಜೀವನದ ರಾಜಕುಮಾರ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 3,15).

ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯು ನಮಗೆ ಅಮರ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,11) ನಮಗೆ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಯಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಬಹುದು. ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆತನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು - ಮತ್ತು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವುದು ಮೂರ್ಖತನ.

ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಸಹ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಖಚಿತವಾದ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.6,31) ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಸೈತಾನನು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸೈತಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ (ಹೀಬ್ರೂ 11,6).

ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸೈತಾನನ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಜೇಮ್ಸ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿದೆ: ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಜೇಮ್ಸ್ 2,18-19). ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಪ್ಪು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸೈತಾನನು ಸಹ ದೇವರು ವಿಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು "ನಿಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ" ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಳವಾದ ವಿವರಣೆಯೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಂಬಿಕೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬದಲು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಎಂದು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆತನು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇಚ್ ness ೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ - ಭಯದಿಂದಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದರೆ, ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಇದು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ದೇವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ

ಈ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚುರುಕಾದ ಮತ್ತು ಘನವಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾನವ ತರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾತ್ವಿಕ ವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ: ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಹಿಂಭಾಗದ ಬರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ - ನಾವು ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಇತರರಿಗೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ನಿರ್ಧಾರ - ಆದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನೂ ಸಹ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇತರ ಮಾನವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ, ನಂಬಿಕೆಯು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ - ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ (ಜಾನ್ 6,68).

ನಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ನಂಬಿಕೆಯು ಅಪಕ್ವವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ - ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ, ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ:
"ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ; ನನ್ನ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!" (ಮಾರ್ಕಸ್ 9,24) ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಇದ್ದವು8,17).

ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಇದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8 ಮೋಕ್ಷವು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಂಬಿಕೆಯು ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಕಾಯಿದೆಗಳು 1 ರಲ್ಲಿ5,9 ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದನೆಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಅವರೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು. ಆತನೇ "ನಂಬಿಕೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದವನು" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 14,27) ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲು ಅಥವಾ ನಂಬಲು ಪಾಪ ಜನರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಹಗೊಳಿಸುವ "ಕೆಲಸ" ಅಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ, ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ

ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲು ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಂಬಲು ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟನು. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿ, ಮೊಹರು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದೃ foundation ವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಿದೆ: ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ.

ಯೇಸು ನಂಬಿಕೆಯ ಹರಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವನು (ಇಬ್ರಿಯ 12,2), ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ತಂದೆಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ4,26; 15,26; 16,10).

ಪದದಿಂದ

ದೇವರು (ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ) ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ? ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. "ನಂಬಿಕೆಯು ಉಪದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸುವುದು" (ರೋಮನ್ನರು 10,17) ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ದೇವರ ಲಿಖಿತ ಪದವಾದ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತನಾಡುವ ಪದದಲ್ಲಿದೆ.

ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪದವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಈ ಪದವನ್ನು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಿಚ್‌ನಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ; ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಠೇವಣಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೀಜ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು, ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

ಅನುಮಾನ

ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ - ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದುರಂತ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಯಾತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇತರರಿಗೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ದೇವರಿಗಿಂತ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬಲು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಡವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಿಂತ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ, ಆತನನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಿಂತ ಬಡವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು (ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ) ಹೆಚ್ಚು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ನಂಬಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಬಾಲಿಶ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವರ ಬದಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಡ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು - ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಷ್ಪಶೀಲರು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಯೋಬನು ಹೇಳಿದಂತೆ: ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದರೂ ನಾನು ಅವನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ3,15) ಅವನು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನವು ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭಾಗ

ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನುಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಲು ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಬದುಕುವ ಮತ್ತು ಆತನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ವಾಸ್ತವವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದಾಗಲೂ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಹುದು8,17) ಮೋಕ್ಷವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಂದೇಹಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾತ್ವಿಕ ವಾದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರಲು ಏಕೈಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ) ಮತ್ತು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕಾನೂನುಗಳು, ಉತ್ತಮ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಆಧಾರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ವಿಧೇಯತೆ ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಯ ಮೂಲವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಲರ್ಹ.

ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಾಯಲು ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಅನುಮಾನ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾದರೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ತಿರುಗಲು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಮತ್ತು ಆತನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸಮುದಾಯ

ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಫಲಪ್ರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ. ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಇತರ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ. ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಭಯದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರು ಉದಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಲು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು. ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿರಬಹುದು.

ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದರೆ, ನಾವು ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ