ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಡವಳಿಕೆ

113 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಡವಳಿಕೆ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ: ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ದಯೆ, ಸೌಮ್ಯತೆ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ. (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,23-ಇಪ್ಪತ್ತು; 4,20-ಇಪ್ಪತ್ತು; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,15; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 5,6.22-23; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,9) 

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮೋಶೆಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಾವು ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವು ಇನ್ನೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಬದುಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,15) ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಬದುಕುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ "ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಲು" ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 28,20) ಜೀಸಸ್ ಅನುಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಖಂಡನೆಯ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಮಗನ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜನರು ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆಯ ಭಯದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ರಕ್ಷಕನು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಧೇಯತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಲ್ಲ; ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನದ ಗುರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಬಾಹ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ; ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ p ಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಂಬುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞೆ-ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ-ವಿಧೇಯತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ದೇವರು (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 2,13).

ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಬೇಕು.

ಇತರರು ವಿಫಲವಾದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು? ಇದು ಮಾನವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿ7,3).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನುಶಾಸನಗಳು

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನೂರು ಅನುಶಾಸನಗಳಿವೆ. ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಜೀವನವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಗಳಿವೆ, ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಗಳು, ಚರ್ಚ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಗಳಿವೆ.

1. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 5,21-22 ಸರಳವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

 • ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ...
 • ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ,
 • ಮೂರ್ಖ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ, ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಒಯ್ಯಿರಿ, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.
 • ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡಿ ...
 • ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತದೆ ...
 • ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ;
 • ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು;
 • ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಿ ...
 • ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
 • ಪ್ರವಾದಿಯ ಭಾಷಣವು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
 • ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಲಿಸಬಲ್ಲರು. ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಉಪದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಪೌಲನ ಮೂಲಕವೇ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಅವರು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಚರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಪೌಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ - ನಿಷ್ಠೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಸಹಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪಾಲ್ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪಾಪದ ಕ್ಷಮೆಯು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಂಡಗಳಿವೆ - ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. “ತನ್ನನ್ನು ಸಹೋದರನೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ, ಅಥವಾ ಜಿಪುಣ, ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕ, ಅಥವಾ ದೂಷಕ, ಅಥವಾ ಕುಡುಕ, ಅಥವಾ ದರೋಡೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು; ನೀವೂ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಬಾರದು" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,11).

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಮರುಕಪಡುವ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಧಾಮವಾಗಬೇಕೆಂದು ಪಾಲ್ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿಗೆ "ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯ" ಅಲ್ಲ. ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಸ್ತು ಮಾಡಲು ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,5-8) ಮತ್ತು ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದನು (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,5-8)

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಲಾಟಿಯನ್ನರನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ದಿಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರರೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, "ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ!" ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 5,2-4). ಹಳತಾದ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಗುಲಾಮರಾಗಬೇಡಿ!

"ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು" ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲ್ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ (ಶ್ಲೋಕ 7). ಪೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದನು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌಲ್ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆದೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೇವೆ.

9 ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ವಿಭಿನ್ನ ತಿರುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ: "ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ." ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಪದ ಹುಳಿಯು ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಕಾನೂನು-ಆಧಾರಿತ ಮನೋಭಾವವಾಗಿದೆ. ಅನುಗ್ರಹದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ದೋಷವು ಹರಡಬಹುದು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಎಂಬುದರ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ಸದುದ್ದೇಶವುಳ್ಳ ಜನರ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 2,23).

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ - 'ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡಿ; ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 5,13) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ" ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅಥವಾ ತಮಗಾಗಿ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅಥವಾ ದೇವರ ಜನರನ್ನು ಸರಕುಗಳಾಗಿಸಲು ಯಾರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಬಾರದು. ಇಂತಹ ವಿಭಜಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

"ಇಡೀ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ," ಪದ್ಯ 14 ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸು!" ಇದು ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಧಾನ, ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಯಂ-ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ (v. 15)

"ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಂಸದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ" (ವಿ. 16). ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಸ್ವಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಂಸದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. "ಮಾಂಸವು ಆತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೇಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಮಾಂಸದ ವಿರುದ್ಧ; ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ...» (v. 17). ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಬಯಸದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೇನು? ಕಾನೂನನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದೇ? ಇಲ್ಲ!
"ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದರೆ, ನೀವು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ" (v. 18). ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಗಾಡಿಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆವು.

ನಾವು ಮೊದಲು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಷ್ಠೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಿಯಮಗಳಂತೆ "ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ".

ಗಲಾಷಿಯನ್ಸ್ 5 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ವಿವಿಧ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ: “ಜಾರತ್ವ, ಅಶುದ್ಧತೆ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ; ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ವಾಮಾಚಾರ; ದ್ವೇಷ, ಕಲಹ, ಅಸೂಯೆ, ಕೋಪ, ಜಗಳಗಳು, ಅಪಶ್ರುತಿ, ವಿಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ; ಕುಡಿತ, ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕತನ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ” (vv. 19-21). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಕೆಲವು ವರ್ತನೆಗಳು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಯಂ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಹೃದಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಪೌಲನು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ: "... ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ" (v. 21). ಇದು ದೇವರ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ; ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ; ಚರ್ಚ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ...

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 6,9-11). ಚರ್ಚ್ ಪಾಪದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವೇ? ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ ಅಂತಹ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮುಸುಕು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಧಾಮವಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಬೇಕು, ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ.

"ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಫಲವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ದಯೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸೌಮ್ಯತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 5,22-23). ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೃದಯದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. "ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅದರ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ" (ವಿ. 24). ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಾಂಸದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಕಾರ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪೌಲನ ಸಂದೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ - ಆದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರರಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆತನ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. "ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ನಾವು ಸಹ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ" (ವಿ. 25).

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಡವಳಿಕೆ