ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯದು

128 ಎರಡನೇ ಕಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತ

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಳಲು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎರಡನೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವೈಭವವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಂತರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. (ಜಾನ್ 14,3; ಎಪಿಫ್ಯಾನಿ 1,7; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 24,30; 1. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 4,15-17; ಬಹಿರಂಗ 22,12)

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂದಿರುಗುವನೇ?

ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಎಂದು ನೀವು ಏನು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ಸಮರ? ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಆವಿಷ್ಕಾರ? ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಥವಾ ಭೂಮ್ಯತೀತ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಪರ್ಕ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಇದುವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ.

ಬೈಬಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂದೇಶ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೈಬಲ್ನ ಕಥೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೋಷಕರು ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವಿಮೋಚಕನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆದಾಮಹವ್ವರನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ, ದೇವರು ಹೇಳಿದನು: "ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಂತತಿಯ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೇನೆ; ಅವನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡುವನು ಮತ್ತು ನೀನು ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಇರಿಯುವೆ" (1. ಮೋಸ್ 3,15).

ಇದು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡುವ ಸಂರಕ್ಷಕನ ಬೈಬಲ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿದೆ ("ಅವನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುತ್ತಾನೆ"). ಹೇಗೆ? ರಿಡೀಮರ್ನ ತ್ಯಾಗದ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ("ನೀವು ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಇರಿಯುತ್ತೀರಿ"). ಯೇಸು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನು. ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವನನ್ನು "ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ, ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು (ಜಾನ್ 1,29).

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಅವತಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೈಬಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಈಗ ನಂಬುವವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಮತ್ತೆ, ಗೋಚರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಸಹ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯೇಸು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ:

ಯೇಸು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ

ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಿಮೋಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ - ಆತನ ಮೋಕ್ಷ - ಏಕೆಂದರೆ ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಪಾಪಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಮರಣವನ್ನು ತಂದರು. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಈ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನು. ಪೌಲನು ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದನು 1,19-20: "ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದನು." ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸಿದ ಮುರಿತವನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಅವನ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಮನುಕುಲವನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಜೀಸಸ್ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ: "ಸಮಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ... ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು (ಮಾರ್ಕ್ 1,14-15). ಜೀಸಸ್, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ, ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ನಡೆದರು! ಯೇಸು "ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು" (ಹೀಬ್ರೂ 10,12) ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅವತಾರ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು.

ಯೇಸು ಬಂದನು. ಇದಲ್ಲದೆ - ಯೇಸು ಈಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ: "ನೀವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ ... ಆದರೆ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ, ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದನು - ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,1-2; 4-5).

ದೇವರು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ! ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ "ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು, ಮುಂಬರುವ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ದಯೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಅಗಾಧವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ" (ಶ್ಲೋಕಗಳು 6-7) . ಈ ಭಾಗವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ!

ದೇವರು "ತನ್ನ ಮಹಾನ್ ಕರುಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತ ಭರವಸೆಗೆ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ, ನಾಶವಾಗದ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮತ್ತು ಮರೆಯಾಗದ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆನುವಂಶಿಕತೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ" (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,3-4). ಯೇಸು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ (ಗಲಾತ್ಯದವರು 2,20) ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು (ಜಾನ್ 3,3).

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯೇಸು ಉತ್ತರಿಸಿದನು, “ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ: ಇಗೋ, ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ! ಅಥವಾ: ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ! ಇಗೋ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ" (ಲೂಕ 17,20-21). ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದನು.

ಯೇಸು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆತನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನವು ಯೇಸು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ? ಗಮನಿಸಿ: 'ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದಲ್ಲ: ಇದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ದೇವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವರು" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8-10). ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬಹುದು.

ಯೇಸು ಬಂದನು. ಯೇಸು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು - ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವನು ಏರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು:
"ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಯೇಸುವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾನೆ" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1,11) ಹೌದು, ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಅವನು ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ, ಯೇಸು ಕೆಲವು ಮೆಸ್ಸಿಯಾನಿಕ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಲ್ಲ. ಯಹೂದಿಗಳು ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮೆಸ್ಸೀಯನನ್ನು ರೋಮನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೋಡಿದರು.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಲು ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಿಜಯಶಾಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. “ಮತ್ತು ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದಿದನು; ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದವು, ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಳುವನು" (ಪ್ರಕಟನೆ 11,15).

"ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. "ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ" (ಜಾನ್ 14,23).

ಆಲಿವ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 24,1-25.46) ಈ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಚರ್ಚ್ ಕುರಿತು ಬರೆದದ್ದು ಹೇಗೆ "ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕರ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿಯು ಧ್ವನಿಸಿದಾಗ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು" (2. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 4,16) ಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೆಯ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸತ್ತ ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ (vv. 16-17; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,51-54).

ಆದರೆ ಯಾವಾಗ?

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗಿನ ulation ಹಾಪೋಹಗಳು ವಿವಿಧ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ - ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದಾಗ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರಾಶೆಗಳು. ಯೇಸು ಯಾವಾಗ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವವು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲದು - ಯೇಸುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾರ್ಯ, ಅವನ ಜೀವನ, ಸಾವು, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ನಿರಂತರ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾದಿಯ ulation ಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದುಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ, ಕರುಣಾಮಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಿಶ್ವದ ದೀಪಗಳಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ.

"ಕೊನೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬೈಬಲ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಬರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೈಬಲ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪುಟ 544 ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಕ್ ಅವರ ಸುವಾರ್ತೆ.

ನಮ್ಮ ಗಮನ

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ (ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ), ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು? ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು!

"ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಿರಿ!" ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು, "ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುತ್ತಾನೆ" (ಮತ್ತಾಯ 24,44) "ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 10,22) ಅವನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.

ಬೈಬಲ್ನ ಗಮನ

ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಮನದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಯೇಸು ಬಂದನು. ಆತನು ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಜೀಸಸ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ "ನಮ್ಮ ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ವೈಭವಯುತ ದೇಹದಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು" (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ಸ್ 3,21) ನಂತರ "ಸೃಷ್ಟಿಯು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ವೈಭವಯುತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 8,21).

ಹೌದು, ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು: "ಆಮೆನ್, ಹೌದು, ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಬನ್ನಿ" (ಪ್ರಕಟನೆ 22,20)!

ನಾರ್ಮನ್ ಶೋಫ್


ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯದು